Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Dimensionat, Arquitectures i Control d'un Sistema d'alimentació per a una Estació de Comunicacions
Director:  Valderrama Blavi, Hugo Jorge ;  
Titulació:  GEE
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Estudi del Perfil de Càrrega
  • Dimensionat Panells, Eòlic i Bateries
  • Estudi Arquitectures Interconnexió
  • Simulació del Ssitema de Control
  • Verificació Experimental
  1. Estudi del Perfil de Càrrega, així com dels generadors i dels recurso disponibles
  2. Alternatives de Dimensionat (estudiar avantatges-inconvenients)
  3. Proposar Arquitectures Elèctriques (connexionat dels elements i convertidors)
  4. Comparar Solucions (Dimensionat i Arquitectueres)
  5. Verificació Experimental senzilla si s'escau.