Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Comprobación del grado de cumplimiento de dos calderas a la normativa UNE-EN 676:2004
Director:  Iñiguez Galbete, Pedro ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Qualitat industrial

Objectius
Procès de desenvolupament