Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Control LMI d'un convertidor buck-boost
Director:  Leyva Grasa, Ramon ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Familiaritzar-se amb el control basat en inequacions lineals matricials (LMI)
  • Conèixer a modelar la dinàmica dels convertidors contínua-contínua bàsics.
  • Fer el disseny del control LMI per a un convertidor buck-boost
  • Verificar per simulació i experimentalment la solució de control proposada
  • Realitzar la descripció tècnica del disseny i de la verificació realitzada
  1. Recopilació de la informació necessària en modelització de convertidor i en control LMI
  2. Familiaritzar-se en el entorn MATLAB, particularment el toolbox LMI
  3. Realitzar una descripció politòpica del convertidor.
  4. Sintetitzar el control i verificar el seu comportament dinàmic
  5. Realitzar la memòria adient