Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Implementació d'un algorisme de cerca maximal com a seguidor del MPP d'un panell fotovoltaic
Director:  Leyva Grasa, Ramon ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Entendre la caracterització elèctrica d'un panell fotovoltaic
  • Compendre el funcionament del algoritmes de cerca maximal
  • Proposar un MPPT basat en algoritmes de cerca maximal per a un generador fotovoltaic
  • Saber simular la solució proposada
  • Realitzar la verificació Experimental
  1. Recopilar informació sobre MPPT y algoritmes de cerca maximal
  2. Simular un panell solar, un convertidor CC/CC
  3. Simulary un generador fotovoltaic amb la MPPT proposada
  4. Realitzar la verificació experimental de la solució proposada
  5. Realitzar la redacció del projecte amb una correcta redacció técnica