Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Línia de muntatge de plaques de circuit imprès
Director:  Selma Bargalló, Eduard ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Definició del projecte, especificant la capacitat i abast.
  • Cercar les solucions que permetin flexibiltat d'aplicació.
  • Disseny del sistema i elecció de la maquinària i utillatges.
  • Es tindrà en compte la normativa general aplicable i, específicament, la mediambiental
  1. Definició del projecte.
  2. Especificacions.
  3. Anàlisi i establiment de les solucions adients.
  4. Càlcul i disseny de la línia.
  5. Requeriments mediambientals, pressupost i plec de condicions.