Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Realització d'un ondulador monofàsic de tipus fotovoltaic
Director:  Cid Pastor, Angel ;  Martínez Salamero, Luis
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Energies Alternatives

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Simulació prèvia de l’arquitectura a realitzar
  • Realització experimental de les diferents parts constitutives de l’ondulador
  • Realització experimental dels llaços de control de l’ondulador.
  • Mesures experimentals per validar el funcionament del prototipus.
  1. Estudi de la documentació existent.
  2. Simulació del sistema mitjançant PSIM.
  3. Realització experimental i mesures al laboratori.
  4. Conclusions del treball i redacció de la memòria del projecte.